Event Event
Venue Venue
Tutor Tutor
Audience Audience
Cost Cost
image image image image
Rhwydwaith Penaethiaid Ysgolion Cymraeg De Ddwyrain Cymru (Tymor yr Haf 2018)
Mae’r cyfarfodydd tymhorol hyn yn darparu cyfle i Dîm Cefnogi’r Gymraeg raeadru’r wybodaeth ddiweddaraf am flaengareddau lleol a chenedlaethol, yr adnoddau diweddaraf a gyhoeddwyd yn genedlaethol neu a ddatblygwyd gan y GCA, ac i ddiweddaru’r penaethiaid ar brojectau sydd o dan ofal y Tîm. Trafodir cynnydd tuag at nodau Strategaeth Addysg Gymraeg y GCA a Chynllun Gweithredu y Gymraeg mewn Addysg 2017-2021 sydd yn cynnwys y Siarter Iaith a’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol. Mae’r cyfarfodydd yn gyfle i gyd-drafod a chynllunio i gwrdd ag anghenion y sector Gymraeg ac i rannu arfer da ar draws clystyrau. Trafodir tueddiadau mewn perfformiad ar draws y rhanbarth. Rhennir y wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau asesu.
SessionSession DateSession TimeSession VenueMapSession feeAdditional Fees**Notes
Session 1Wednesday
13 June 2018
09:30 - 11:30Ysgol Gyfun Gwynllyw,Heol Folly,Pontypool,Torfaen,NP4 5YWMap£0£0
*Cost charged per Whole Course**Additional Fees charged per Course
Maximum Places 30 
Minimum Places
Event Tutors
Jonathan Rees / Elen Roberts Tutors
Admin Contact Business Support (business.support@sewaleseas.org.uk)  
Is this course taught in Welsh? course is taught in english
WAG Priorities 
Key Stages
applies to Foundation keystage Foundationapplies to KS 2 keystage KS 2applies to KS 3 keystage KS 3applies to KS 4 keystage KS 4does not apply to 7-14 keystage 7-14does not apply to Post 16 keystage Post 16
Key Skills Communication 
Target Audience
Teachers target audience
Event Types Network meeting
Event Subject Area Literacy / Welsh
Programme Area Improving Literacy & Reducing Poverty/Disadvantage
Event Outcomes
Deilliannau a buddiannau i’r grwp targed:
 
• derbyn gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf o ran y Gymraeg / llythrennedd ac asesu
• derbyn diweddariadau Siarter Iaith
• ymwybodol o’r adnoddau diweddaraf i godi safonau’r Gymraeg a llythrennedd yn yr ysgolion cyfrwng-Cymraeg
• ymwybodol o’r tueddiadau ym mherfformiad dysgwyr yn y Gymraeg yn lleol ac ymateb y GCA i’r dangosyddion perfformiad
• cael cyfle i ddylanwadu ar ac i gyfrannu at raglenni cefnogaeth Cymraeg y GCA, rhwydweithiau a chefnogaeth ysgol i ysgol
• trafod materion cyfrwng Cymraeg
• rhannu arfer da

Deilliannau a buddiannau i ddysgwyr:
 
• elwa o ddarpariaeth o ansawdd ar gyfer datblygu’r Gymraeg